FSCB-Cryoviva vận chuyển mẫu tế bào gốc cuống rốn nhanh và an toàn trong mùa dịch Covid-19

FSCB - Cryoviva 11/08/2021

Tại thời điểm này, nhân viên của FSCB-Cryoviva, đặc biệt là đội ngũ y tá, đã vượt mọi khó khăn về việc đi lại, rủi ro về sức khỏe trước […]