Các tiêu chuẩn và phân loại phòng sạch Cleanroom Class

FSCB - Cryoviva 19/08/2021

Hệ thống Ngân hàng lưu trữ tế bào gốc Cryoviva đạt chuẩn AABB sở hữu phòng xử lý tế bào đạt chuẩn phòng sạch Cleanroom Class 100 và phòng lưu […]